Podmínky poskytování služeb

Podmínky poskytování služeb

Podmínky poskytování služeb

Podmínky poskytování služeb INSIO software s.r.o.

I. ÚVOD A SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ INSIO SOFTWARE S.R.O.

 1. Tyto Podmínky poskytování služeb (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi společností INSIO software s.r.o., se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 27389847, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109725 (dále jen „INSIO“), a zákazníkem jako zájemcem o uzavření smlouvy s INSIO či jako druhou smluvní stranou z takové smlouvy (dále jen „Zákazník“), zejména v souvislosti se sjednanou licenční smlouvou či smlouvou o poskytnutí softwaru jako služby (dále jen „Smlouva“).


 1. INSIO je vlastníkem softwaru s názvem INSIO Software, jenž spočívá v komplexním systému pro optimalizaci podnikatelských procesů a vedení kompletní podnikatelské agendy v elektronické podobě a který sestává z jednotlivých funkčních modulů vytvořených ze strany INSIO, jež umožňují optimalizaci procesů a správu agendy na různých úrovních (dále jen „SW“). 


 1. INSIO provozuje SW na vlastním serveru (dále jen „Cloud“) přístupném prostřednictvím online webové aplikace na adrese https://insio.cz/ (dále jen „Webová aplikace“) či mobilní aplikace INSIO software pro operační systémy Android a iOS (dále jen „Mobilní aplikace“). INSIO poskytuje svým Zákazníkům službu spočívající v užití uvedeného SW (dále jen „Služba“) na základě Smlouvy, a to za dohodnutou odměnu hrazenou Zákazníkem.


 1. Konkrétní parametry Služby objednávané Zákazníkem u INSIO jako např. jednotlivé zpřístupněné moduly, počet aktivních koncových uživatelů, sjednání užití Mobilní aplikace, jednotlivé složky odměny, detaily implementace, bližší kontaktní údaje apod. (dále jen „Parametry služby“), budou sjednány v rámci textu příslušné Smlouvy mezi INSIO a Zákazníkem či v její příloze.

II. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 1. Ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), je SW autorským dílem. Při využívání Služby se Zákazník zavazuje nevykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití SW či jinak zasahovat do práv INSIO k SW, jakož i do práv třetích osob.


 1. Zákazník je oprávněn prostřednictvím Služby zpracovávat data v rozsahu, v jakém to funkce SW, resp. Zákazníkovi zpřístupněné funkce SW (moduly), umožňují.


 1. Zákazník je oprávněn využívat Službu výhradně pro svou vlastní potřebu. Užitím pro vlastní potřebu podle se rozumí užití Služby Zákazníkem, členy jeho orgánů, a jeho zaměstnanci či třetími osobami jako koncovými uživateli uvedenými v souhlasu INSIO definovaném níže (dále jen „Oprávněný uživatel“). Zákazník je oprávněn Službu užít pouze k účelu a v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy, případně k účelu jinak sjednanému s INSIO a v souladu s určením SW. Zákazník není oprávněn poskytnout přístup ke Službě, ať zcela nebo zčásti, třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu INSIO. V případě, že INSIO udělí souhlas k poskytnutí přístupu ke Službě třetí osobě, se tato třetí osoba stává Oprávněným uživatelem. Ustanovení těchto Podmínek o kontrole dodržování platí v tomto případě obdobně.


 1. Zákazník obdrží po uzavření Smlouvy přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k základnímu uživatelskému účtu Zákazníka ve Webové aplikaci, případně v Mobilní aplikaci. Další uživatelské účty a přístupové údaje pro Oprávněné uživatele vytváří Zákazník ve Webové aplikaci, případně v Mobilní aplikaci, po přihlášení k základnímu uživatelskému účtu. Zákazník je povinen zabezpečit veškeré přístupové údaje, včetně těch do Webové aplikace a Mobilní aplikace, proti ztrátě, odcizení a zneužití třetími osobami tak, aby nemohlo dojít k užití Služby třetí osobou. Hrozí-li zneužití přístupových údajů třetí osobou, je Zákazník povinen na to INSIO bezodkladně písemně upozornit. Společnost INSIO je oprávněna rovněž kdykoli, zejména na základě vlastního zjištění, vyzvat Zákazníka ke sdělení, zda hrozí ztráta, odcizení či zneužití přístupových údajů, příp. zda k takové skutečnosti již došlo, přičemž je společnost INSIO rovněž oprávněna vyzvat Zákazníka k nápravě v přiměřené lhůtě. Společnost INSIO je v takovém případě oprávněna přístupové údaje k dotčenému uživatelskému účtu zablokovat a vystavit Zákazníkovi nové.


 1. Na základě této Smlouvy může využívat Službu pouze takový počet Oprávněných uživatelů odpovídající počtu koncových uživatelů uvedených v Parametrech služby. Pro každého koncového uživatele Zákazník vytvoří samostatný uživatelský účet. Uživatelské účty nesmí být sdíleny více koncovými uživateli. INSIO může za účelem kontroly dodržování této podmínky poskytování Služby sledovat a vyhodnocovat dostupné údaje o koncových zařízeních, z nichž dochází k přihlašování k jednotlivým uživatelským účtům. Zjistí-li INSIO na základě těchto údajů, že zřejmě dochází k porušování podmínky poskytování Služby dle tohoto odstavce, upozorní na tuto skutečnost Zákazníka a vyzve jej k nápravě.


 1. Rozsah poskytované Služby může být omezen technickými prostředky ochrany práv INSIO. Zákazník není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat technické prostředky a mechanismy, jež slouží k ochraně práv INSIO.


 1. Zákazník bere na vědomí, že k řádnému užití Služby může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy (např. s webovým prohlížečem). Zákazník je seznámen s touto součinností a bere na vědomí, že oprávnění k užití takových dalších počítačových programů není předmětem Smlouvy ani vztahu s INSIO, a řídí se zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k takovým počítačovým programům.

III. PRÁVA K SW, OBSAHU A MOBILNÍ APLIKACI

 1. INSIO je nositelem veškerých práv duševního vlastnictví, vlastnických práv a majetkových práv k SW, jakož i k případným elektronickým nebo tištěným materiálům dodávaným Zákazníkovi spolu s poskytnutím Služby, včetně všech jejich rozmnoženin.


 1. Veškerá data vložená při užití Služby Zákazníkem či Oprávněnými uživateli na Cloud jsou vlastnictvím vkladatele obsahu a mohou být chráněna příslušnými právními předpisy včetně právních předpisů na ochranu duševního vlastnictví. Veškerou odpovědnost za vložený obsah nese Zákazník, případně Oprávněný uživatel.


 1. Pokud je předmětem Smlouvy rovněž umožnění užití Služby prostřednictvím Mobilní aplikace, poskytuje INSIO Zákazníkovi Smlouvou licenci k užití Mobilní aplikace v rozsahu uvedeném ve Smlouvě a v těchto Podmínkách (dále jen „Licence“). Mobilní aplikace poskytovaná Zákazníkovi na základě této Smlouvy je samostatným autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Vlastníkem Mobilní aplikace a vykonavatelem veškerých majetkových práv k Mobilní aplikaci je INSIO.


 1. Licence k Mobilní aplikaci je udělena výhradně k užití způsobem vyplývajícím ze Smlouvy, tj. k vytvoření rozmnoženiny Mobilní aplikace na koncovém zařízení Zákazníka a k přístupu Zákazníka či Oprávněných osob ke Službě prostřednictvím takové rozmnoženiny Mobilní aplikace, případně k dalším způsobům užití, je-li takový způsob užití k naplnění účelu Smlouvy nezbytný. Licence není udělena k jiným způsobům užití než uvedeným v předchozí větě. Licence není zejména udělena k rozšiřování, pronájmu, půjčování a vystavování originálu či rozmnoženiny Mobilní aplikace, jakož ani ke sdělování Mobilní aplikace veřejnosti ve smyslu § 12 odst. 4 písm. b) až f) AZ.


 1. Licence k Mobilní aplikaci se poskytuje jako nevýhradní. Licence je časově omezena na dobu poskytování Služby Zákazníkovi dle Smlouvy. Licence je omezena na území České republiky. Zákazník není oprávněn Licenci bez předchozího písemného souhlasu ze strany INSIO postoupit třetí osobě, ani udělit třetí osobě podlicenci. Společnost INSIO je oprávněna kdykoli vyzvat Zákazníka k nápravě porušení povinností sjednaných výše v souvislosti s Licencí v přiměřené lhůtě.

IV. GARANCE, SERVISNÍ PODPORA A PROVOZ

 1. V rámci poskytování Služby garantuje INSIO minimální dostupnost a zavazuje se poskytnout Zákazníkovi technickou a servisní podporu (dále jen „Servisní podpora“).


 1. INSIO garantuje, že dostupnost Služby nebude nižší než 99 %, měřeno vždy za všechny pracovní dny v kalendářním měsíci od 8:00 do 20:00 hodin v místě připojení serveru INSIO k síti internet. INSIO neodpovídá za jakoukoliv nedostupnost způsobenou závadou na připojení k síti internet poskytovaného třetími osobami ani za nedostupnost Služby z jakéhokoliv jiného důvodu na straně Zákazníka.


 1. Servisní podpora je poskytována při řešení závad dostupnosti Služby a dalších požadavků Zákazníka ve vztahu ke Službě. INSIO dle Smlouvy neposkytuje jakoukoliv Servisní podporu při řešení závad na koncových zařízeních Zákazníka či při závadách na připojení k síti internet poskytovaného třetími osobami.


 1. Servisní podpora je poskytována v pracovní dny v čase od 9:00 do 17:00 hodin na následujících kontaktech: 1. INSIO při plnění Servisní podpory garantuje maximální dobu opravy a řešení požadavků Zákazníka v těchto termínech:


 • závady zcela zabraňující používání Služby: okamžitá reakce odstranění závady do 24h;

 • závady způsobující sníženou funkčnost Služby: 5 pracovních dnů;

 • závady neomezující používání Služby a ostatní požadavky: v rámci další aktualizace SW (zpravidla 10 pracovních dnů).


 1. Počet požadavků, které nejsou typu „závada“, je omezen na 5 požadavků a maximálně 2h celkového času řešení za kalendářní měsíc. Další požadavky nad tento limit jsou zpoplatněné dle času stráveného s řešením požadavků, přičemž odhad času řešení a nákladů je předem schválen Zákazníkem. Poplatky a náklady za tyto další požadavky budou Zákazníkovi účtovány spolu s odměnou za užívání Služby za příslušný měsíc.


 1. INSIO uchovává zálohy aplikace a databáze SW, které Zákazník prostřednictvím Služby využívá. Plné zálohy budou prováděné každý pracovní den v čase 2:00 a uchovávané po dobu pěti dnů. Rozdílové zálohy budou prováděné každé dvě hodiny. Veškeré zálohy budou ukládané ve dvou geograficky oddělených datacentrech, pro případ selhání technického vybavení, živelné katastrofy nebo jiné nepředpokládané události.


 1. INSIO oznamuje Zákazníkovi předpokládané odstávky Služby, zejména z důvodu údržby a aktualizací. Pokud nebude stanoveno jinak, předpokládá se běžná údržba každý čtvrtek v časech od 23:00 do 24:00 hodin. Čas plánované odstávky je započítáván do celkové dostupnosti Služby.


 1. INSIO neodpovídá za škodu vzniklou užíváním Služby ani za ušlý zisk Zákazníka. Služba se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoliv záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.


 1. Zákazník je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20 % z měsíční odměny za užívání Služby za každé porušení povinností INSIO týkající se Servisní podpory a celkově maximálně 100 % měsíční odměny za užívání Služby za jeden kalendářní měsíc.

V. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Pokud není mezi INSIO a Zákazníkem sjednáno jinak, odměna za užívání a provoz Služby (dále jen „Odměna“) je stanovena periodicky v měsíčních platbách. Zákazník se zavazuje platit společnosti INSIO Odměnu za každý započatý měsíc, ve kterém je Služba poskytována. Za okamžik zahájení poskytování Služby se považuje okamžik předání přístupových údajů k základnímu uživatelskému účtu Zákazníka.


 1. Výše Odměny je závislá na Parametrech Služby.


 1. Odměna je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného ze strany INSIO se splatností 14 (čtrnáct) dní od data doručení Zákazníkovi. Faktury jsou vystavovány na začátku období poskytování Služby, obvykle k prvnímu dni v měsíci.


 1. Faktury jsou zasílány výhradně elektronickou poštou, není-li mezi INSIO a Zákazníkem dohodnuto jinak, a to na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Parametrech Služby či jinak prokazatelně sdělenou Zákazníkem společnosti INSIO.


 1. Odměna se automaticky upravuje každý kalendářní rok s účinností k 1. lednu daného roku podle míry inflace oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem, vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku (tzv. meziroční index spotřebitelských cen). K prvnímu zvýšení Odměny dle této Smlouvy dojde k 1. lednu kalendářního roku následujícího po uzavření Smlouvy. INSIO vypočítá zvýšení Odměny bez zbytečného odkladu po zveřejnění tohoto indexu, a postupem dle tohoto odstavce a vyfakturuje Odměnu v upravené výši poprvé za leden příslušného kalendářního roku. V případě deflace se Odměna obdobným způsobem nesnižuje, tzn. jakákoliv deflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen nebude mít za následek příslušné snížení Odměny.


 1. INSIO má právo na úroky z prodlení ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou Odměny, a to i v případě, že došlo k ukončení poskytování Služby z důvodu neuhrazení Odměny či poplatků a nákladů za nadlimitní požadavky Servisní podpory, či jejich částí. V případě prodlení s úhradou řádně fakturované částky po dobu delší než 1 (jeden) měsíc od data splatnosti faktury, neuhradí-li Zákazník tuto částku ani na základě písemné výzvy doručené Zákazníkovi ve stanovené dodatečné lhůtě nikoli kratší než 5 (pět) dnů od doručení výzvy, je společnost INSIO oprávněna pozastavit poskytování Služby Zákazníkovi po dobu prodlení Zákazníka s úhradou této částky.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Ztratí-li INSIO případné oprávnění nezbytné k činnosti dle Smlouvy, oznámí tuto skutečnost neprodleně Zákazníkovi. Smlouva v takovém případě zaniká dnem, kdy dojde k zániku daného oprávnění k výkonu příslušné činnosti.


 1. Ke dni ukončení Smlouvy jsou zablokovány veškeré uživatelské účty a jejich přístupové údaje Zákazníka. V případě ukončení Smlouvy má Zákazník nárok na zálohu dat ve formátu datového souboru CSV (či jiném dle domluvy), kterou INSIO poskytne bezplatně.


 1. INSIO a Zákazník se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech o nichž se již při sjednávaní Smlouvy či při činnosti související s plněním této Smlouvy dozvěděly, zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace, provozní či obchodní povahy, které nejsou veřejně dostupné nebo jsou jako důvěrné danou smluvní stranou označeny. Obchodním tajemstvím se také a zejména rozumí data Zákazníka zpracovávaná Službou. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost uvedených informacích i po ukončení Smlouvy a zajistit jejich ochranu způsobem obvyklým jako při ochraně vlastních důvěrných informací. Smluvní strany mají navzájem právo požadovat doložení dostatečnosti ochrany důvěrných informací. Smluvní strany jsou zároveň povinny zajistit ochranu získaných důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy.


 1. Při poskytování Služeb může ze strany INSIO dojít k nakládání s některými osobními údaji. V takovém případě INSIO postupuje v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace jsou dostupné v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů dostupném na internetových stránkách INSIO software s.r.o. (https://insio.cz/), a na vyžádání.


 1. Uzavřením Smlouvy Zákazník uděluje pro INSIO svolení k jeho uvádění jakožto referenčního zákazníka, včetně zadávacích řízeních v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník je oprávněn toto svolení kdykoli písemně odvolat.


 1. Práva a povinnosti neupravené těmito Podmínkami ani Smlouvou se podpůrně řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


 1. Pokud v daném případě není výslovně sjednáno jinak, při rozporu znění Smlouvy a těchto Podmínek je rozhodující ujednání práv a povinností ve Smlouvě s příslušným Zákazníkem.

Toto znění Podmínek poskytování služeb INSIO software s.r.o. je platné a účinné od 1.1.2024

Podmínky poskytování služeb INSIO software s.r.o.

I. ÚVOD A SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ INSIO SOFTWARE S.R.O.

 1. Tyto Podmínky poskytování služeb (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi společností INSIO software s.r.o., se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 27389847, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109725 (dále jen „INSIO“), a zákazníkem jako zájemcem o uzavření smlouvy s INSIO či jako druhou smluvní stranou z takové smlouvy (dále jen „Zákazník“), zejména v souvislosti se sjednanou licenční smlouvou či smlouvou o poskytnutí softwaru jako služby (dále jen „Smlouva“).


 1. INSIO je vlastníkem softwaru s názvem INSIO Software, jenž spočívá v komplexním systému pro optimalizaci podnikatelských procesů a vedení kompletní podnikatelské agendy v elektronické podobě a který sestává z jednotlivých funkčních modulů vytvořených ze strany INSIO, jež umožňují optimalizaci procesů a správu agendy na různých úrovních (dále jen „SW“). 


 1. INSIO provozuje SW na vlastním serveru (dále jen „Cloud“) přístupném prostřednictvím online webové aplikace na adrese https://insio.cz/ (dále jen „Webová aplikace“) či mobilní aplikace INSIO software pro operační systémy Android a iOS (dále jen „Mobilní aplikace“). INSIO poskytuje svým Zákazníkům službu spočívající v užití uvedeného SW (dále jen „Služba“) na základě Smlouvy, a to za dohodnutou odměnu hrazenou Zákazníkem.


 1. Konkrétní parametry Služby objednávané Zákazníkem u INSIO jako např. jednotlivé zpřístupněné moduly, počet aktivních koncových uživatelů, sjednání užití Mobilní aplikace, jednotlivé složky odměny, detaily implementace, bližší kontaktní údaje apod. (dále jen „Parametry služby“), budou sjednány v rámci textu příslušné Smlouvy mezi INSIO a Zákazníkem či v její příloze.

II. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 1. Ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), je SW autorským dílem. Při využívání Služby se Zákazník zavazuje nevykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití SW či jinak zasahovat do práv INSIO k SW, jakož i do práv třetích osob.


 1. Zákazník je oprávněn prostřednictvím Služby zpracovávat data v rozsahu, v jakém to funkce SW, resp. Zákazníkovi zpřístupněné funkce SW (moduly), umožňují.


 1. Zákazník je oprávněn využívat Službu výhradně pro svou vlastní potřebu. Užitím pro vlastní potřebu podle se rozumí užití Služby Zákazníkem, členy jeho orgánů, a jeho zaměstnanci či třetími osobami jako koncovými uživateli uvedenými v souhlasu INSIO definovaném níže (dále jen „Oprávněný uživatel“). Zákazník je oprávněn Službu užít pouze k účelu a v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy, případně k účelu jinak sjednanému s INSIO a v souladu s určením SW. Zákazník není oprávněn poskytnout přístup ke Službě, ať zcela nebo zčásti, třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu INSIO. V případě, že INSIO udělí souhlas k poskytnutí přístupu ke Službě třetí osobě, se tato třetí osoba stává Oprávněným uživatelem. Ustanovení těchto Podmínek o kontrole dodržování platí v tomto případě obdobně.


 1. Zákazník obdrží po uzavření Smlouvy přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k základnímu uživatelskému účtu Zákazníka ve Webové aplikaci, případně v Mobilní aplikaci. Další uživatelské účty a přístupové údaje pro Oprávněné uživatele vytváří Zákazník ve Webové aplikaci, případně v Mobilní aplikaci, po přihlášení k základnímu uživatelskému účtu. Zákazník je povinen zabezpečit veškeré přístupové údaje, včetně těch do Webové aplikace a Mobilní aplikace, proti ztrátě, odcizení a zneužití třetími osobami tak, aby nemohlo dojít k užití Služby třetí osobou. Hrozí-li zneužití přístupových údajů třetí osobou, je Zákazník povinen na to INSIO bezodkladně písemně upozornit. Společnost INSIO je oprávněna rovněž kdykoli, zejména na základě vlastního zjištění, vyzvat Zákazníka ke sdělení, zda hrozí ztráta, odcizení či zneužití přístupových údajů, příp. zda k takové skutečnosti již došlo, přičemž je společnost INSIO rovněž oprávněna vyzvat Zákazníka k nápravě v přiměřené lhůtě. Společnost INSIO je v takovém případě oprávněna přístupové údaje k dotčenému uživatelskému účtu zablokovat a vystavit Zákazníkovi nové.


 1. Na základě této Smlouvy může využívat Službu pouze takový počet Oprávněných uživatelů odpovídající počtu koncových uživatelů uvedených v Parametrech služby. Pro každého koncového uživatele Zákazník vytvoří samostatný uživatelský účet. Uživatelské účty nesmí být sdíleny více koncovými uživateli. INSIO může za účelem kontroly dodržování této podmínky poskytování Služby sledovat a vyhodnocovat dostupné údaje o koncových zařízeních, z nichž dochází k přihlašování k jednotlivým uživatelským účtům. Zjistí-li INSIO na základě těchto údajů, že zřejmě dochází k porušování podmínky poskytování Služby dle tohoto odstavce, upozorní na tuto skutečnost Zákazníka a vyzve jej k nápravě.


 1. Rozsah poskytované Služby může být omezen technickými prostředky ochrany práv INSIO. Zákazník není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat technické prostředky a mechanismy, jež slouží k ochraně práv INSIO.


 1. Zákazník bere na vědomí, že k řádnému užití Služby může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy (např. s webovým prohlížečem). Zákazník je seznámen s touto součinností a bere na vědomí, že oprávnění k užití takových dalších počítačových programů není předmětem Smlouvy ani vztahu s INSIO, a řídí se zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k takovým počítačovým programům.

III. PRÁVA K SW, OBSAHU A MOBILNÍ APLIKACI

 1. INSIO je nositelem veškerých práv duševního vlastnictví, vlastnických práv a majetkových práv k SW, jakož i k případným elektronickým nebo tištěným materiálům dodávaným Zákazníkovi spolu s poskytnutím Služby, včetně všech jejich rozmnoženin.


 1. Veškerá data vložená při užití Služby Zákazníkem či Oprávněnými uživateli na Cloud jsou vlastnictvím vkladatele obsahu a mohou být chráněna příslušnými právními předpisy včetně právních předpisů na ochranu duševního vlastnictví. Veškerou odpovědnost za vložený obsah nese Zákazník, případně Oprávněný uživatel.


 1. Pokud je předmětem Smlouvy rovněž umožnění užití Služby prostřednictvím Mobilní aplikace, poskytuje INSIO Zákazníkovi Smlouvou licenci k užití Mobilní aplikace v rozsahu uvedeném ve Smlouvě a v těchto Podmínkách (dále jen „Licence“). Mobilní aplikace poskytovaná Zákazníkovi na základě této Smlouvy je samostatným autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Vlastníkem Mobilní aplikace a vykonavatelem veškerých majetkových práv k Mobilní aplikaci je INSIO.


 1. Licence k Mobilní aplikaci je udělena výhradně k užití způsobem vyplývajícím ze Smlouvy, tj. k vytvoření rozmnoženiny Mobilní aplikace na koncovém zařízení Zákazníka a k přístupu Zákazníka či Oprávněných osob ke Službě prostřednictvím takové rozmnoženiny Mobilní aplikace, případně k dalším způsobům užití, je-li takový způsob užití k naplnění účelu Smlouvy nezbytný. Licence není udělena k jiným způsobům užití než uvedeným v předchozí větě. Licence není zejména udělena k rozšiřování, pronájmu, půjčování a vystavování originálu či rozmnoženiny Mobilní aplikace, jakož ani ke sdělování Mobilní aplikace veřejnosti ve smyslu § 12 odst. 4 písm. b) až f) AZ.


 1. Licence k Mobilní aplikaci se poskytuje jako nevýhradní. Licence je časově omezena na dobu poskytování Služby Zákazníkovi dle Smlouvy. Licence je omezena na území České republiky. Zákazník není oprávněn Licenci bez předchozího písemného souhlasu ze strany INSIO postoupit třetí osobě, ani udělit třetí osobě podlicenci. Společnost INSIO je oprávněna kdykoli vyzvat Zákazníka k nápravě porušení povinností sjednaných výše v souvislosti s Licencí v přiměřené lhůtě.

IV. GARANCE, SERVISNÍ PODPORA A PROVOZ

 1. V rámci poskytování Služby garantuje INSIO minimální dostupnost a zavazuje se poskytnout Zákazníkovi technickou a servisní podporu (dále jen „Servisní podpora“).


 1. INSIO garantuje, že dostupnost Služby nebude nižší než 99 %, měřeno vždy za všechny pracovní dny v kalendářním měsíci od 8:00 do 20:00 hodin v místě připojení serveru INSIO k síti internet. INSIO neodpovídá za jakoukoliv nedostupnost způsobenou závadou na připojení k síti internet poskytovaného třetími osobami ani za nedostupnost Služby z jakéhokoliv jiného důvodu na straně Zákazníka.


 1. Servisní podpora je poskytována při řešení závad dostupnosti Služby a dalších požadavků Zákazníka ve vztahu ke Službě. INSIO dle Smlouvy neposkytuje jakoukoliv Servisní podporu při řešení závad na koncových zařízeních Zákazníka či při závadách na připojení k síti internet poskytovaného třetími osobami.


 1. Servisní podpora je poskytována v pracovní dny v čase od 9:00 do 17:00 hodin na následujících kontaktech: 1. INSIO při plnění Servisní podpory garantuje maximální dobu opravy a řešení požadavků Zákazníka v těchto termínech:


 • závady zcela zabraňující používání Služby: okamžitá reakce odstranění závady do 24h;

 • závady způsobující sníženou funkčnost Služby: 5 pracovních dnů;

 • závady neomezující používání Služby a ostatní požadavky: v rámci další aktualizace SW (zpravidla 10 pracovních dnů).


 1. Počet požadavků, které nejsou typu „závada“, je omezen na 5 požadavků a maximálně 2h celkového času řešení za kalendářní měsíc. Další požadavky nad tento limit jsou zpoplatněné dle času stráveného s řešením požadavků, přičemž odhad času řešení a nákladů je předem schválen Zákazníkem. Poplatky a náklady za tyto další požadavky budou Zákazníkovi účtovány spolu s odměnou za užívání Služby za příslušný měsíc.


 1. INSIO uchovává zálohy aplikace a databáze SW, které Zákazník prostřednictvím Služby využívá. Plné zálohy budou prováděné každý pracovní den v čase 2:00 a uchovávané po dobu pěti dnů. Rozdílové zálohy budou prováděné každé dvě hodiny. Veškeré zálohy budou ukládané ve dvou geograficky oddělených datacentrech, pro případ selhání technického vybavení, živelné katastrofy nebo jiné nepředpokládané události.


 1. INSIO oznamuje Zákazníkovi předpokládané odstávky Služby, zejména z důvodu údržby a aktualizací. Pokud nebude stanoveno jinak, předpokládá se běžná údržba každý čtvrtek v časech od 23:00 do 24:00 hodin. Čas plánované odstávky je započítáván do celkové dostupnosti Služby.


 1. INSIO neodpovídá za škodu vzniklou užíváním Služby ani za ušlý zisk Zákazníka. Služba se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoliv záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.


 1. Zákazník je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20 % z měsíční odměny za užívání Služby za každé porušení povinností INSIO týkající se Servisní podpory a celkově maximálně 100 % měsíční odměny za užívání Služby za jeden kalendářní měsíc.

V. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Pokud není mezi INSIO a Zákazníkem sjednáno jinak, odměna za užívání a provoz Služby (dále jen „Odměna“) je stanovena periodicky v měsíčních platbách. Zákazník se zavazuje platit společnosti INSIO Odměnu za každý započatý měsíc, ve kterém je Služba poskytována. Za okamžik zahájení poskytování Služby se považuje okamžik předání přístupových údajů k základnímu uživatelskému účtu Zákazníka.


 1. Výše Odměny je závislá na Parametrech Služby.


 1. Odměna je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného ze strany INSIO se splatností 14 (čtrnáct) dní od data doručení Zákazníkovi. Faktury jsou vystavovány na začátku období poskytování Služby, obvykle k prvnímu dni v měsíci.


 1. Faktury jsou zasílány výhradně elektronickou poštou, není-li mezi INSIO a Zákazníkem dohodnuto jinak, a to na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Parametrech Služby či jinak prokazatelně sdělenou Zákazníkem společnosti INSIO.


 1. Odměna se automaticky upravuje každý kalendářní rok s účinností k 1. lednu daného roku podle míry inflace oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem, vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku (tzv. meziroční index spotřebitelských cen). K prvnímu zvýšení Odměny dle této Smlouvy dojde k 1. lednu kalendářního roku následujícího po uzavření Smlouvy. INSIO vypočítá zvýšení Odměny bez zbytečného odkladu po zveřejnění tohoto indexu, a postupem dle tohoto odstavce a vyfakturuje Odměnu v upravené výši poprvé za leden příslušného kalendářního roku. V případě deflace se Odměna obdobným způsobem nesnižuje, tzn. jakákoliv deflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen nebude mít za následek příslušné snížení Odměny.


 1. INSIO má právo na úroky z prodlení ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou Odměny, a to i v případě, že došlo k ukončení poskytování Služby z důvodu neuhrazení Odměny či poplatků a nákladů za nadlimitní požadavky Servisní podpory, či jejich částí. V případě prodlení s úhradou řádně fakturované částky po dobu delší než 1 (jeden) měsíc od data splatnosti faktury, neuhradí-li Zákazník tuto částku ani na základě písemné výzvy doručené Zákazníkovi ve stanovené dodatečné lhůtě nikoli kratší než 5 (pět) dnů od doručení výzvy, je společnost INSIO oprávněna pozastavit poskytování Služby Zákazníkovi po dobu prodlení Zákazníka s úhradou této částky.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Ztratí-li INSIO případné oprávnění nezbytné k činnosti dle Smlouvy, oznámí tuto skutečnost neprodleně Zákazníkovi. Smlouva v takovém případě zaniká dnem, kdy dojde k zániku daného oprávnění k výkonu příslušné činnosti.


 1. Ke dni ukončení Smlouvy jsou zablokovány veškeré uživatelské účty a jejich přístupové údaje Zákazníka. V případě ukončení Smlouvy má Zákazník nárok na zálohu dat ve formátu datového souboru CSV (či jiném dle domluvy), kterou INSIO poskytne bezplatně.


 1. INSIO a Zákazník se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech o nichž se již při sjednávaní Smlouvy či při činnosti související s plněním této Smlouvy dozvěděly, zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace, provozní či obchodní povahy, které nejsou veřejně dostupné nebo jsou jako důvěrné danou smluvní stranou označeny. Obchodním tajemstvím se také a zejména rozumí data Zákazníka zpracovávaná Službou. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost uvedených informacích i po ukončení Smlouvy a zajistit jejich ochranu způsobem obvyklým jako při ochraně vlastních důvěrných informací. Smluvní strany mají navzájem právo požadovat doložení dostatečnosti ochrany důvěrných informací. Smluvní strany jsou zároveň povinny zajistit ochranu získaných důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy.


 1. Při poskytování Služeb může ze strany INSIO dojít k nakládání s některými osobními údaji. V takovém případě INSIO postupuje v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace jsou dostupné v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů dostupném na internetových stránkách INSIO software s.r.o. (https://insio.cz/), a na vyžádání.


 1. Uzavřením Smlouvy Zákazník uděluje pro INSIO svolení k jeho uvádění jakožto referenčního zákazníka, včetně zadávacích řízeních v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník je oprávněn toto svolení kdykoli písemně odvolat.


 1. Práva a povinnosti neupravené těmito Podmínkami ani Smlouvou se podpůrně řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


 1. Pokud v daném případě není výslovně sjednáno jinak, při rozporu znění Smlouvy a těchto Podmínek je rozhodující ujednání práv a povinností ve Smlouvě s příslušným Zákazníkem.

Toto znění Podmínek poskytování služeb INSIO software s.r.o. je platné a účinné od 1.1.2024

Podmínky poskytování služeb INSIO software s.r.o.

I. ÚVOD A SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ INSIO SOFTWARE S.R.O.

 1. Tyto Podmínky poskytování služeb (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi společností INSIO software s.r.o., se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 27389847, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109725 (dále jen „INSIO“), a zákazníkem jako zájemcem o uzavření smlouvy s INSIO či jako druhou smluvní stranou z takové smlouvy (dále jen „Zákazník“), zejména v souvislosti se sjednanou licenční smlouvou či smlouvou o poskytnutí softwaru jako služby (dále jen „Smlouva“).


 1. INSIO je vlastníkem softwaru s názvem INSIO Software, jenž spočívá v komplexním systému pro optimalizaci podnikatelských procesů a vedení kompletní podnikatelské agendy v elektronické podobě a který sestává z jednotlivých funkčních modulů vytvořených ze strany INSIO, jež umožňují optimalizaci procesů a správu agendy na různých úrovních (dále jen „SW“). 


 1. INSIO provozuje SW na vlastním serveru (dále jen „Cloud“) přístupném prostřednictvím online webové aplikace na adrese https://insio.cz/ (dále jen „Webová aplikace“) či mobilní aplikace INSIO software pro operační systémy Android a iOS (dále jen „Mobilní aplikace“). INSIO poskytuje svým Zákazníkům službu spočívající v užití uvedeného SW (dále jen „Služba“) na základě Smlouvy, a to za dohodnutou odměnu hrazenou Zákazníkem.


 1. Konkrétní parametry Služby objednávané Zákazníkem u INSIO jako např. jednotlivé zpřístupněné moduly, počet aktivních koncových uživatelů, sjednání užití Mobilní aplikace, jednotlivé složky odměny, detaily implementace, bližší kontaktní údaje apod. (dále jen „Parametry služby“), budou sjednány v rámci textu příslušné Smlouvy mezi INSIO a Zákazníkem či v její příloze.

II. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 1. Ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), je SW autorským dílem. Při využívání Služby se Zákazník zavazuje nevykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití SW či jinak zasahovat do práv INSIO k SW, jakož i do práv třetích osob.


 1. Zákazník je oprávněn prostřednictvím Služby zpracovávat data v rozsahu, v jakém to funkce SW, resp. Zákazníkovi zpřístupněné funkce SW (moduly), umožňují.


 1. Zákazník je oprávněn využívat Službu výhradně pro svou vlastní potřebu. Užitím pro vlastní potřebu podle se rozumí užití Služby Zákazníkem, členy jeho orgánů, a jeho zaměstnanci či třetími osobami jako koncovými uživateli uvedenými v souhlasu INSIO definovaném níže (dále jen „Oprávněný uživatel“). Zákazník je oprávněn Službu užít pouze k účelu a v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy, případně k účelu jinak sjednanému s INSIO a v souladu s určením SW. Zákazník není oprávněn poskytnout přístup ke Službě, ať zcela nebo zčásti, třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu INSIO. V případě, že INSIO udělí souhlas k poskytnutí přístupu ke Službě třetí osobě, se tato třetí osoba stává Oprávněným uživatelem. Ustanovení těchto Podmínek o kontrole dodržování platí v tomto případě obdobně.


 1. Zákazník obdrží po uzavření Smlouvy přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k základnímu uživatelskému účtu Zákazníka ve Webové aplikaci, případně v Mobilní aplikaci. Další uživatelské účty a přístupové údaje pro Oprávněné uživatele vytváří Zákazník ve Webové aplikaci, případně v Mobilní aplikaci, po přihlášení k základnímu uživatelskému účtu. Zákazník je povinen zabezpečit veškeré přístupové údaje, včetně těch do Webové aplikace a Mobilní aplikace, proti ztrátě, odcizení a zneužití třetími osobami tak, aby nemohlo dojít k užití Služby třetí osobou. Hrozí-li zneužití přístupových údajů třetí osobou, je Zákazník povinen na to INSIO bezodkladně písemně upozornit. Společnost INSIO je oprávněna rovněž kdykoli, zejména na základě vlastního zjištění, vyzvat Zákazníka ke sdělení, zda hrozí ztráta, odcizení či zneužití přístupových údajů, příp. zda k takové skutečnosti již došlo, přičemž je společnost INSIO rovněž oprávněna vyzvat Zákazníka k nápravě v přiměřené lhůtě. Společnost INSIO je v takovém případě oprávněna přístupové údaje k dotčenému uživatelskému účtu zablokovat a vystavit Zákazníkovi nové.


 1. Na základě této Smlouvy může využívat Službu pouze takový počet Oprávněných uživatelů odpovídající počtu koncových uživatelů uvedených v Parametrech služby. Pro každého koncového uživatele Zákazník vytvoří samostatný uživatelský účet. Uživatelské účty nesmí být sdíleny více koncovými uživateli. INSIO může za účelem kontroly dodržování této podmínky poskytování Služby sledovat a vyhodnocovat dostupné údaje o koncových zařízeních, z nichž dochází k přihlašování k jednotlivým uživatelským účtům. Zjistí-li INSIO na základě těchto údajů, že zřejmě dochází k porušování podmínky poskytování Služby dle tohoto odstavce, upozorní na tuto skutečnost Zákazníka a vyzve jej k nápravě.


 1. Rozsah poskytované Služby může být omezen technickými prostředky ochrany práv INSIO. Zákazník není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat technické prostředky a mechanismy, jež slouží k ochraně práv INSIO.


 1. Zákazník bere na vědomí, že k řádnému užití Služby může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy (např. s webovým prohlížečem). Zákazník je seznámen s touto součinností a bere na vědomí, že oprávnění k užití takových dalších počítačových programů není předmětem Smlouvy ani vztahu s INSIO, a řídí se zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k takovým počítačovým programům.

III. PRÁVA K SW, OBSAHU A MOBILNÍ APLIKACI

 1. INSIO je nositelem veškerých práv duševního vlastnictví, vlastnických práv a majetkových práv k SW, jakož i k případným elektronickým nebo tištěným materiálům dodávaným Zákazníkovi spolu s poskytnutím Služby, včetně všech jejich rozmnoženin.


 1. Veškerá data vložená při užití Služby Zákazníkem či Oprávněnými uživateli na Cloud jsou vlastnictvím vkladatele obsahu a mohou být chráněna příslušnými právními předpisy včetně právních předpisů na ochranu duševního vlastnictví. Veškerou odpovědnost za vložený obsah nese Zákazník, případně Oprávněný uživatel.


 1. Pokud je předmětem Smlouvy rovněž umožnění užití Služby prostřednictvím Mobilní aplikace, poskytuje INSIO Zákazníkovi Smlouvou licenci k užití Mobilní aplikace v rozsahu uvedeném ve Smlouvě a v těchto Podmínkách (dále jen „Licence“). Mobilní aplikace poskytovaná Zákazníkovi na základě této Smlouvy je samostatným autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Vlastníkem Mobilní aplikace a vykonavatelem veškerých majetkových práv k Mobilní aplikaci je INSIO.


 1. Licence k Mobilní aplikaci je udělena výhradně k užití způsobem vyplývajícím ze Smlouvy, tj. k vytvoření rozmnoženiny Mobilní aplikace na koncovém zařízení Zákazníka a k přístupu Zákazníka či Oprávněných osob ke Službě prostřednictvím takové rozmnoženiny Mobilní aplikace, případně k dalším způsobům užití, je-li takový způsob užití k naplnění účelu Smlouvy nezbytný. Licence není udělena k jiným způsobům užití než uvedeným v předchozí větě. Licence není zejména udělena k rozšiřování, pronájmu, půjčování a vystavování originálu či rozmnoženiny Mobilní aplikace, jakož ani ke sdělování Mobilní aplikace veřejnosti ve smyslu § 12 odst. 4 písm. b) až f) AZ.


 1. Licence k Mobilní aplikaci se poskytuje jako nevýhradní. Licence je časově omezena na dobu poskytování Služby Zákazníkovi dle Smlouvy. Licence je omezena na území České republiky. Zákazník není oprávněn Licenci bez předchozího písemného souhlasu ze strany INSIO postoupit třetí osobě, ani udělit třetí osobě podlicenci. Společnost INSIO je oprávněna kdykoli vyzvat Zákazníka k nápravě porušení povinností sjednaných výše v souvislosti s Licencí v přiměřené lhůtě.

IV. GARANCE, SERVISNÍ PODPORA A PROVOZ

 1. V rámci poskytování Služby garantuje INSIO minimální dostupnost a zavazuje se poskytnout Zákazníkovi technickou a servisní podporu (dále jen „Servisní podpora“).


 1. INSIO garantuje, že dostupnost Služby nebude nižší než 99 %, měřeno vždy za všechny pracovní dny v kalendářním měsíci od 8:00 do 20:00 hodin v místě připojení serveru INSIO k síti internet. INSIO neodpovídá za jakoukoliv nedostupnost způsobenou závadou na připojení k síti internet poskytovaného třetími osobami ani za nedostupnost Služby z jakéhokoliv jiného důvodu na straně Zákazníka.


 1. Servisní podpora je poskytována při řešení závad dostupnosti Služby a dalších požadavků Zákazníka ve vztahu ke Službě. INSIO dle Smlouvy neposkytuje jakoukoliv Servisní podporu při řešení závad na koncových zařízeních Zákazníka či při závadách na připojení k síti internet poskytovaného třetími osobami.


 1. Servisní podpora je poskytována v pracovní dny v čase od 9:00 do 17:00 hodin na následujících kontaktech: 1. INSIO při plnění Servisní podpory garantuje maximální dobu opravy a řešení požadavků Zákazníka v těchto termínech:


 • závady zcela zabraňující používání Služby: okamžitá reakce odstranění závady do 24h;

 • závady způsobující sníženou funkčnost Služby: 5 pracovních dnů;

 • závady neomezující používání Služby a ostatní požadavky: v rámci další aktualizace SW (zpravidla 10 pracovních dnů).


 1. Počet požadavků, které nejsou typu „závada“, je omezen na 5 požadavků a maximálně 2h celkového času řešení za kalendářní měsíc. Další požadavky nad tento limit jsou zpoplatněné dle času stráveného s řešením požadavků, přičemž odhad času řešení a nákladů je předem schválen Zákazníkem. Poplatky a náklady za tyto další požadavky budou Zákazníkovi účtovány spolu s odměnou za užívání Služby za příslušný měsíc.


 1. INSIO uchovává zálohy aplikace a databáze SW, které Zákazník prostřednictvím Služby využívá. Plné zálohy budou prováděné každý pracovní den v čase 2:00 a uchovávané po dobu pěti dnů. Rozdílové zálohy budou prováděné každé dvě hodiny. Veškeré zálohy budou ukládané ve dvou geograficky oddělených datacentrech, pro případ selhání technického vybavení, živelné katastrofy nebo jiné nepředpokládané události.


 1. INSIO oznamuje Zákazníkovi předpokládané odstávky Služby, zejména z důvodu údržby a aktualizací. Pokud nebude stanoveno jinak, předpokládá se běžná údržba každý čtvrtek v časech od 23:00 do 24:00 hodin. Čas plánované odstávky je započítáván do celkové dostupnosti Služby.


 1. INSIO neodpovídá za škodu vzniklou užíváním Služby ani za ušlý zisk Zákazníka. Služba se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoliv záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.


 1. Zákazník je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20 % z měsíční odměny za užívání Služby za každé porušení povinností INSIO týkající se Servisní podpory a celkově maximálně 100 % měsíční odměny za užívání Služby za jeden kalendářní měsíc.

V. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Pokud není mezi INSIO a Zákazníkem sjednáno jinak, odměna za užívání a provoz Služby (dále jen „Odměna“) je stanovena periodicky v měsíčních platbách. Zákazník se zavazuje platit společnosti INSIO Odměnu za každý započatý měsíc, ve kterém je Služba poskytována. Za okamžik zahájení poskytování Služby se považuje okamžik předání přístupových údajů k základnímu uživatelskému účtu Zákazníka.


 1. Výše Odměny je závislá na Parametrech Služby.


 1. Odměna je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného ze strany INSIO se splatností 14 (čtrnáct) dní od data doručení Zákazníkovi. Faktury jsou vystavovány na začátku období poskytování Služby, obvykle k prvnímu dni v měsíci.


 1. Faktury jsou zasílány výhradně elektronickou poštou, není-li mezi INSIO a Zákazníkem dohodnuto jinak, a to na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Parametrech Služby či jinak prokazatelně sdělenou Zákazníkem společnosti INSIO.


 1. Odměna se automaticky upravuje každý kalendářní rok s účinností k 1. lednu daného roku podle míry inflace oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem, vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku (tzv. meziroční index spotřebitelských cen). K prvnímu zvýšení Odměny dle této Smlouvy dojde k 1. lednu kalendářního roku následujícího po uzavření Smlouvy. INSIO vypočítá zvýšení Odměny bez zbytečného odkladu po zveřejnění tohoto indexu, a postupem dle tohoto odstavce a vyfakturuje Odměnu v upravené výši poprvé za leden příslušného kalendářního roku. V případě deflace se Odměna obdobným způsobem nesnižuje, tzn. jakákoliv deflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen nebude mít za následek příslušné snížení Odměny.


 1. INSIO má právo na úroky z prodlení ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou Odměny, a to i v případě, že došlo k ukončení poskytování Služby z důvodu neuhrazení Odměny či poplatků a nákladů za nadlimitní požadavky Servisní podpory, či jejich částí. V případě prodlení s úhradou řádně fakturované částky po dobu delší než 1 (jeden) měsíc od data splatnosti faktury, neuhradí-li Zákazník tuto částku ani na základě písemné výzvy doručené Zákazníkovi ve stanovené dodatečné lhůtě nikoli kratší než 5 (pět) dnů od doručení výzvy, je společnost INSIO oprávněna pozastavit poskytování Služby Zákazníkovi po dobu prodlení Zákazníka s úhradou této částky.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Ztratí-li INSIO případné oprávnění nezbytné k činnosti dle Smlouvy, oznámí tuto skutečnost neprodleně Zákazníkovi. Smlouva v takovém případě zaniká dnem, kdy dojde k zániku daného oprávnění k výkonu příslušné činnosti.


 1. Ke dni ukončení Smlouvy jsou zablokovány veškeré uživatelské účty a jejich přístupové údaje Zákazníka. V případě ukončení Smlouvy má Zákazník nárok na zálohu dat ve formátu datového souboru CSV (či jiném dle domluvy), kterou INSIO poskytne bezplatně.


 1. INSIO a Zákazník se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech o nichž se již při sjednávaní Smlouvy či při činnosti související s plněním této Smlouvy dozvěděly, zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace, provozní či obchodní povahy, které nejsou veřejně dostupné nebo jsou jako důvěrné danou smluvní stranou označeny. Obchodním tajemstvím se také a zejména rozumí data Zákazníka zpracovávaná Službou. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost uvedených informacích i po ukončení Smlouvy a zajistit jejich ochranu způsobem obvyklým jako při ochraně vlastních důvěrných informací. Smluvní strany mají navzájem právo požadovat doložení dostatečnosti ochrany důvěrných informací. Smluvní strany jsou zároveň povinny zajistit ochranu získaných důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy.


 1. Při poskytování Služeb může ze strany INSIO dojít k nakládání s některými osobními údaji. V takovém případě INSIO postupuje v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace jsou dostupné v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů dostupném na internetových stránkách INSIO software s.r.o. (https://insio.cz/), a na vyžádání.


 1. Uzavřením Smlouvy Zákazník uděluje pro INSIO svolení k jeho uvádění jakožto referenčního zákazníka, včetně zadávacích řízeních v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník je oprávněn toto svolení kdykoli písemně odvolat.


 1. Práva a povinnosti neupravené těmito Podmínkami ani Smlouvou se podpůrně řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


 1. Pokud v daném případě není výslovně sjednáno jinak, při rozporu znění Smlouvy a těchto Podmínek je rozhodující ujednání práv a povinností ve Smlouvě s příslušným Zákazníkem.

Toto znění Podmínek poskytování služeb INSIO software s.r.o. je platné a účinné od 1.1.2024